1. Гузенков С. К вопросу о политике советского государства по отношению к сионизму и эмиграции советских евреев (соавтор – И.Я. Щупак) // Єврейське населення Південної України: історія та сучасність. – Запоріжжя, 1997. – с. 40–43.

2. Гузенков С. Історична міфологія як підґрунтя антисемітизму // Запорожские еврейские чтения. – Вып.1. – Запорожье, 1998. – с. 105–110.

3. Гузенков С. «Еврейский вопрос» в политике украинских национально-демократических партий в конце 1980-х – начале 1990-х годов // Запорожские еврейские чтения. – Вып.2. – Запорожье, 1998. – с. 64–68.

4. Гузенков С. Политика советского государства по отношению к сионизму и эмиграции советских евреев в 1980-е годы (на материалах Запорожской области) // Запорожские еврейские чтения. – Вып.4. – Запорожье, 2000. – с. 135–136.

5. Гузенков С. Запорізька крайова організація Народного Руху України напередодні проголошення незалежності України (1989–1991 рр.) // Тези наукових робіт бакалаврів та спеціалістів. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – с. 45–48.

6. Гузенков С. Метричні книги як джерело з соціальної історії Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: інформативні можливості (на матеріалах Державного архіву Запорізької області) // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.6. – К., 2001. – С.206–209.

7. Гузенков С.Г. Сборник тестов и заданий по 12-балльной шкале оценивания учебных достижений. История Украины. 10 класс. – Запорожье: Премьер, 2001. – 22 с.

8. Гузенков С.Г. Рабочая тетради по 12-балльной шкале оценивания учебных достижений. История Украины. 10 класс. – Запорожье: Премьер, 2001. – 28 с.

9. Гузенков С. «Еврейский вопрос» на страницах периодической печати Запорожья в период «перестройки» // Проблемы Холокоста в Украине: Тезисы докладов и сообщений Первой Международной конференции. – Вып. 1. – Запорожье: Премьер, 2002. – с. 55–57.

10. Гузенков С. Відновлення соціальної історії сіл Південної України // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження: Т.3.: Збірка наукових праць. – Одеса, 2002. – С.339–340.

11. Гузенков С. Метричні книги: недооцінений різновид масових джерел // Література та культура Полісся. Вип. 20. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 236–246.

12. Гузенков С.Г. История Украины. 10 класс: учебное пособие (соавторы – Даниленко В.М., Колодяжный Н.Н.). – Запорожье: Премьер, 2002. – 224 с.

13. Гузенков С.Г. Історія України. 10 клас: навчальний посібник (співавтори – Даниленко В.М., Колодяжный М.М. ). – Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 228 с.

14. Гузенков С. Метричні книги як джерело з локальної історії Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами про села Друга Миколаївка Бердянського повіту Таврійської губернії) // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України; УНДІАСД. – К.: 2003. – Т.9. – 45–48.

15. Гузенков С.Г. Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Запоріжжя.: ЗНТУ, 2005. – 22 с.

16. Гузенков С.Г. Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Запоріжжя, 2005. – 155 с.

17. Гузенков С.Г. Особливості фіксації неправославного населення у православних метричних книгах Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 16 – С.18–24.

18. Гузенков С.Г. Що таке метричні книги? // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 18 – С. 11–16.

19. Гузенков С.Г. Церковні джерела про шлюби у традиційному суспільстві на півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2007. Вип. 19. – С.26–33.

20. Гузенков С.Г. Особливості географічної атрибуції особи у метричних книгах другої половини ХІХ – початку ХХ ст.. // ІІ Міжнародний конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку». Кам’янець-Подільський, 17–18 вересня 2003 р. Доповіді та повідомлення / Українське історичне товариство, Інститут історії НАН України, Кам’янець-Подільський державний університет. Редактори: Л. Винар, О. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог: Вид-во НаУОА, 2006. – Т.2. – С.231–237.

21. Гузенков С.Г. До питання про особливості архівного зберігання метричних книг (на матеріалах Державного архіву Запорізької області) //Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Вип.. 7: До 40-ліття Українського Історичного Товариства / Національний університет “Острозька академія”, Українське Історичне Товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар, ред.. А. Атаманенко. – Острог; Торонто; Нью-Йорк: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2006. – C. 200–216.

22. Гузенков С.Г. До питання про історію Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (співавтор – Михайленко О.О.) // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 20. – С.40–45.

23. Гузенков С. Україна в контексті “російської цивілізації” (за матеріалами російських підручників) // Історія в школі – 2007. – №10. – С.6–11.

24. Гузенков С.Г. Голодомор и Холокост в Украине // Научно-информационный бюллетень «Холокост». – 2008. – №1(39). – С. 8–9.

25. Гузенков С.Г. Історія України як інструмент етнополітики // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. ХХІ. – С.440–443.

26. Підготовка учнівських творчих та науково-дослідних робіт з історії: Методичні рекомендації / Укладач: Гузенков С.Г. Запоріжжя: Просвіта, 2008. – 24 с.

27. Гузенков С.Г. З історії післядипломної педагогічної освіти області (за матеріалами Державного архіву Запорізької області) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. ХХIІ. – С.166–170.

28. Гузенков С.Г. Історія України очима запорізьких вчителів // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 21. – С.61–65.

29. Гузенков С. Як можна вивчати національні трагедії // Історія в школах України. – 2008. – №9. – С.20–22.

30. Гузенков С. Село в очікуванні історії (за матеріалами учнівських робіт) // Історія в школах України. – 2009. – №3. – С.28–29.

31. Гузенков С. Вивчаємо історію школи // Історія в школах України. – 2009. – №7-8. – С.28–29.

32. Гузенков С.Г. Комунальний заклад “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної Ради: сторінки 70-річної історії // Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького інституту післядипломної педагогічної освіти. – Запоріжжя: ТОВ “Ліпс” ЛТД: Випуск ІІІ, 2009. – С. 63–74.

33. Гузенков С.Г., Чавкіна С.В. До питання про нову Концепцію історичної освіти // Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького інституту післядипломної педагогічної освіти. – Запоріжжя: ТОВ “Ліпс” ЛТД: Випуск V, 2009. – С. 124–130.

34. Гузенков С.Г. Образ історії краю в освітньому просторі Запорізької області // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Т.19. (у 2-х кн.). Тематичний випуск: "Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація". Книга ІІ, частина 2. - Київ, 2009. – C. 350–360.

35. Гузенков С. Регіональна історія в лещатах пам’яті // Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції (Житомир, 12-13 листопада 2010 р.). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С.125–127.

36. Гузенков С. Советское vs национальное: образование и региональная память на юго-востоке Украины (на материалах Запорожской области) // Историческая память, власть и дисциплинарная история. Материалы международной научной конференции, Пятигорск 23-25 апреля 2010 г. Пятигорск-Ставрополь-Москва: Изд-во ПГЛУ, 2010. – С. 397-401.

37. Гузенков С.Г. Регіональний курс «Історія рідного краю» в контексті освітніх змін // Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького інституту післядипломної педагогічної освіти. – Запоріжжя: ТОВ “Ліпс” ЛТД: Випуск VІ, 2010. – С. 64–69.

38. Гузенков С.Г. Роль обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у викладанні регіональних курсів (на прикладі Історії рідного краю) //Освіта Закарпаття. – 2010. – №12. – С.47–49.

39. Гузенков С.Г. Історіософія для школи, або до питання про зміст шкільної історичної освіти // Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. – 2011. – Вип. №2 (квітень).

40. Гузенков С.Г. Метричні книги православних церков Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: джерелознавчий нарис. – К., 2011. – 124 с.

41. Гузенков С.Г. Шкільна історіософія, або чому ми навчаємо, викладаючи історію в школі // Історія та суспільствознавство в школах України. – 2011. – № 5. – С.23-28.

42. Гузенков С.Г. До питання про проблеми стандарту в освітній галузі «Суспільствознавство» // Особистість в єдиному освітньому просторі: Збірник наук. тез / наук. ред. В.В. Пашков, В.В. Савін, А.І. Павленко. – Запоріжжя: тов. «Фінвей», 2012. – С.45–47.

43. Гузенков С.Г. Шляхи оптимізації тренінгу з підготовки вчителя до використання ІКТ-технологій у навчальному процесі // Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. XII. – Запоріжжя: Акцент Ін вест-трейд, 2013. – С. 36–42.

44. Гузенков С. Українська історіографія і тема Голокосту // Запорожские еврейские чтения: сборник статей и материалов научно-практической конференции (27–28 апреля 2012). – Днепропетровск: Институт «Ткума», 2013. – С.73–82.

45. Гузенков С.Г. До питання про умови життя та праці вчителів у повоєнний період (на матеріалах Запорізької області) // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: “Історико-філософські читання молодих учених” (25 квітня 2013 р.). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – 2013. – С.197–199.

Кiлькiсть переглядiв: 166

Коментарi